Rodzaje instrumentów finansowych

Na rynku dostępnych jest wiele produktów finansowych, każdy z nich odznacza się pewnymi cechami charakterystycznymi. Decyzja o tym jaki instrument finansowy będzie dla nas najkorzystniejszy nie jest łatwa. Wybór sposobu ulokowania naszych oszczędności powinien być poprzedzony gruntowną analizą dostępnych ofert.

Inwestorzy chcący pomnażać swoje oszczędności do dyspozycji mają m.in. lokaty, obligacje, fundusze inwestycje oraz akcje. Wszystkie te inwestycje różnią się między sobą przede wszystkim potencjalnym zyskiem jaki mogą przynieść inwestorowi, ale także ryzykiem jakie jest związane z niektórymi typami inwestycji. Duża zmienność jaka towarzyszy funduszom oraz akcjom determinuje optymalny czas trwania inwestycji w celu minimalizacji ryzyka poniesienia strat.

 

Lokaty terminowe

Lokaty są niewątpliwie najprostszym i najchętniej wybieranym typem oszczędzania kapitału. Lokata jest niejako umową między bankiem a klientem, w której bank zobowiązuje się oddać wpłacony kapitał wraz z odsetkami po upływie określonego przez umowę czasu. Oprocentowanie lokat najczęściej nieznacznie przekracza inflację, co po odliczeniu podatku belki nie pozwala na efektywne pomnażanie oszczędności, a jedynie stanowi ochronę kapitału przed inflacją. Niski zysk jest rekompensowany jednak całkowitą gwarancja odzyskania wpłaconych środków.

Optymalny czas trwania lokaty to od miesiąca do roku.

Zalety:

 • bezpieczeństwo

 • krótki czas inwestycji

Wady:

 • niska stopa zwrotu

 

 

Lokaty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane są odmiana lokaty, w której część kapitału lokowana jest w bezpieczne lokaty terminowe, a część inwestowana w bardziej agresywne instrumenty finansowe. Takie połączenie gwarantuję 100% zwrot zainwestowanego kapitału oraz możliwość wyższych zysków niż na standardowej lokacie.

Poziom ewentualnych zysków jest uzależniony od aktualnej sytuacji na rynku akcji bądź surowców.

Optymalny czas trwania takiej inwestycji nie powinien przekraczać 2-3 lat.

Zalety:

 • ochrona kapitału

Wady:

 • w przypadku złej koniunktury nic nie zarobimy

 

Obligacje:

Obligacje są to papiery dłużne, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatoriusza i zobowiązuje się do ich odkupienia po cenie wyższej niż sprzedał. Obligacje są inwestycją terminową trwającą zazwyczaj od roku do nawet dziesięciu lat. Pozwalają na osiąganie nieco wyższych zysków niż lokaty przy wysokim poziomie bezpieczeństwa ulokowanego kapitału.

Ze względu na rodzaj emitenta wyróżnić możemy:

 • obligacje skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa)

 • obligacje komunalne (emitowane przez samorządy terytorialne)

 • obligacje podmiotów prywatnych (emitowane przez przedsiębiorstwa)

 

Zalety:

 • bezpieczeństwo

Wady:

 • wciąż niezbyt wysokie zyski

   

 

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są bardzo efektywnym sposobem pomnażania oszczędności. Ten rodzaj inwestycji przeznaczony jest dla osób skłonnych ponieść pewne ryzyko w związku z zainwestowanym kapitałem. Poziom ryzyka uzależniony jest od typu funduszu, który pociąga za sobą strukturę ulokowania kapitału w instrumenty finansowe. Wyższy poziom ryzyka oznacza jednak szansę na wyższe zyski. Najbardziej agresywne fundusze akcji potrafią zarobić ponad 100% rocznie w czasie hossy jednak istnieje realne zagrożenie utraty niemal całej zainwestowanej kwoty w przypadku złej koniunktury.

Fundusze podzielić można ze względu na główny obszar inwestycji:

 • fundusze akcji

 • fundusze obligacji

 • fundusze pieniężne

Zalety:

 • wysoka stopa zwrotu

Wady:

 • ryzyko utraty części ulokowanego kapitału

 

Akcje

Akcje są to papiery wartościowe dające nabywcy prawo do udziały w zyskach emitenta. Osoba posiadająca akcje przedsiębiorstwa staje się współwłaścicielem uzyskując prawo udziału oraz głosu w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Bezpośrednie inwestowanie na rynku akcji pozwala na osiąganie znacznie większych zysków niż w przypadku funduszy inwestycyjnych ze względu na brak opłat manipulacyjnych (jakie pobierają zarządcy funduszy) oraz dywidendy wypłacane okresowo akcjonariuszom.

Ze względu na wysoką zmienność na rynku akcji inwestycje w tego typu walory powinny trwać wiele lat, w celu minimalizacji ryzyka poniesienia strat.

Zalety:

 • wysokie zyski

Wady:

 • wysokie ryzyko

 • długi czas inwestycji